Privaatsuspoliitika


Librix Print OÜ kelle omandusse kuuluvad järgmised kaubamärgid OMARAAMAT ja WABRIX privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Librix Print OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Librix Print OÜ privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad OMARAAMAT ja WABRIX kaubamärkide poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad OMARAAMAT ja WABRIX veebisaite. Librix Print OÜ kasutatab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.


Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad OMARAAMAT ja WABRIX kaubamärkide poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad OMARAAMAT ja WABRIX veebisaite.

Librix Print OÜ poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda e-posti aadressil info@librixprint.ee

Milliseid isikuandmeid kogume?

Librix Print OÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Grupi ettevõtted võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Librix Print OÜ on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Librix Print OÜ kogub isikuandmeid?

Librix Print OÜ kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt OMARAAMAT ja WABRIX toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Librix Print OÜ kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel töödeldakse isikuandmeid?

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kuidas kaitseme Teie isikuandmeid?

Librix Print OÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Librix Print OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Librix Print OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Librix Print OÜ isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega on võimalik tutvuda „Volitatud töötlejate“ nimekirja kujul või pöördudes Librix Print OÜ poole eeltoodud kontaktil. Lisaks eeltoodule on Librix Print OÜ õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Librix Print OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Librix Print OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Librix Print OÜ kaubamärgid OMARAAMAT ja WABRIX võivad Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust Librix Print OÜ, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

Küpsiste kasutamine

Librix Print OÜ kaubamärkide OMARAAMAT ja WABRIX veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid       veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Librix Print OÜ kaubamärkide OMARAAMAT ja WABRIX veebilehtede külastamisel võib Librix Print OÜ koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Librix Print OÜ töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt info@librixprint.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Privaatsuspoliitika muutmine

Librix Print OÜ-l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav OMARAAMAT ja WABRIX veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et on rikutud isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda ülal toodud kontaktil või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika käesolev redaktsioon kehtib alates 01.07.2019