Kasutamistingimused

1. LEPING JA VASTUTUS

Käesolevad Tingimused on siduvaks lepinguks Teie kui Omaraamatu internetilehe ning sellel pakutavate teenuste kasutaja ja Librix Print OÜ, reg.kood 11425435, Vabriku 6, 10414 Tallinn, edaspidi nimetatud Omaraamat vahel kaupade ja teenuste tarnimiseks käesoleva internetilehekülje kaudu. Kasutades antud internetilehekülge, nõustute Te käesolevate Tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe kaudu või sellega seoses. Omaraamatu poolt tehtavad pakkumised ning toodete ja teenuste kirjeldused ei ole käsitletavad lepinguna ning ei allu käesolevatele Tingimustele. Omaraamatu vastutus Teie ees seoses Teie tellimusega s.h. seoses hilinenud, vigaste, kahjustatud ja kadunud tellimustega, piirdub konkreetse tellimuse maksumusega. Kui Te saadate meile kujutisi, mis on hinnalised või kui Te kasutate meie tooteid ja teenuseid ärilistel eesmärkidel ning Teie kujutiste kahjustumise, hävinemise või kadumise korral ületab Teie kahju tellimuse hinda, olete kohustatud sellest teavitama Omaraamatut enne, kui registreerite oma tellimuse, et arutada vastava kindlustuse kasutamist (mille korraldamine on teie kohustus). Teie seadusest tulenevaid õigusi see ei mõjuta. Me soovitame enne digitaalsete kujutiste Omaraamatule saatmist jätta endale koopia kõigist meile saadetud kujutistest juhuks, kui Teie kujutised saavad kahjustatud või lähevad kaduma, mis on vähetõenäoline. Te peaksite alati endale jätma Teie oma koopiad kõigist kujutistest mille Te üles laete.

2. TOODETE TARNIMINE

Kõik Teie tellitud väljaprindid saadetakse aadressile, mille Te olete märkinud tellimuse registreerimisel kättetoimetamise aadressi väljale. Teie tellimuse kinnitamiseks saadab Omaraamat Teile vastavasisulise e-kirja, milles teatatakse Teie tellimuse vastuvõtust ning nõusolekust tarnida Teile fotoraamatuid ja -kalendreid.
Tellimuste tarneaeg on ligikaudne ning ei ole käesoleva lepingu tingimuseks.
Omaraamat võib täielikult oma äranägemise järgi Teie tellimustest keelduda ilma igasuguse selgituseta.

3. HINNAINFO

Kõik tellimused, mis saadetakse Euroopa Liidu siseselt, sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat vastavat käibemaksu. Postikulu on märgitud eraldi. Omaraamat ei ole vastutav ükskõik milliste muude maksude või tollilõivude eest, mida Teie suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Teile.
Omaraamat jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on Omaraamatu poolt kinnitatud kui veel täitmata.
Ostuhind tasutakse Omaraamatule ettemaksuna krediit-/deebetkaardiga läbi internetipanga, pangaülekandega või sularahas. Omaraamat jätab endale õiguse pöörduda informatsiooni saamiseks Teie krediit-/deebetkaardi pakkuja või ükskõik millise teise krediidiasutuse või panga poole.

4. TAGASTUSED JA TÜHISTAMISED

Fotoraamatute ja –kalendrite isiklikustatud olemuse tõttu ei ole Omaraamatul võimalik oma toodete eest raha tagasi maksta, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel. Käesoleva lepingu punkt 4 ei mõjuta Teie seadusest tulenevaid õiguseid ega käesoleva lepingu punkti 1. Kui Teil on küsimusi, palun kontakteeruge meiega – Librix Print OÜ, Vabriku 6, 10414 Tallinn, Harjumaa.
Käesolev punkt 4 ei mõjuta Teie seadusest tulenevaid õiguseid.

5. TURVALISUS

Omaraamat kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Teie poolt edastatud krediit-/deebetkaartide informatsiooni. Samuti kasutab Omaraamat kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga Omaraamatu tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse.
Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest, mis on vajalikud juurdepääsuks teenuse või ükskõik millise selle osa kasutamiseks. Iga Teie parooli kasutamist tõlgendatakse kui Teie poolt sisestatut ning Te olete vastutav kõigi selle parooli alt tehtavate tegevuste s.h. kõigi Teie parooliga üleslaetud kujutiste eest.

6. TEENUSE KÄTTESAADAVUS

Omaraamat jätab endale õiguse etteteatamata ning ilma igasuguse põhjuseta peatada, muuta või vahetada oma teenuste osutamist.

7. VANUS

Te kohustute olema vähemalt 18 aastat vana ning garanteerite, et olete Omaraamatu internetikeskonnas kasutatavate
krediit-/deebetkaartide õiguslik omanik.

8. ILLEGAALNE KASUTAMINE

Te garanteerite, et Te ei kasuta ühtegi meie teenust petturlikul või ebaseaduslikul eesmärgil, ega saada meile ühtegi kujutist, mis:
8.1. on ebaseaduslikud, pornograafilised, ebasündsad, laimavad, solvavad, ropud, muul moel taunitavad või kahjulikud
(või kujutavad kahju) lastele ükskõik millisel viisil; või
8.2. võivad tekitada, abistada või julgustada kriminaalseaduse rikkumist, rikkuda ükskõik millise osapoole õigusi, võiks tekitada muul moel kohustusi või rikkuda kohalikku, maakonna, vabariigi või rahvusvahelist seadust; või
8.3. rikub ükskõik millist patenti, kaubamärki, kaubandussaladust, autoriõigust või muud intellektuaalset või ükskõik millise osapoole omandiõigust; või
8.4. kasutab teenust punktides 8.1. kuni 8.3. loetletud kujutiste edasisaatmiseks.
Te aktsepteerite ja kohustute, tulenevalt ülaltoodud punktide 8.1. kuni 8.4 rikkumisest, vastutama igasuguse tegevuse eest, mida rakendatakse Omaraamatu vastu ning kohustute täielikult hüvitama kõik selle rikkumise tulemusena Omaraaamatu vastu esitatavad kahjunõuded, hagid ja rahalised nõuded.

9. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

Te garanteerite, et olete kõikide Omaraamatule trükkimiseks saadetavate materialide täieõiguslik omanik või nende autoriõiguste omanik.

10. VASTUTUS

Kahjustamata käesoleva lepingu punktis 1 (Üldine vastutus) või punktis 4 mainitud õiguseid (Tagastused) piirdub Omaraamatu vastutus teie ees summaga 64€ iga intsidendi kohta ja kokku kuni 128€ kõikide intsidentide kohta ühe aasta jooksul.
Kahjustamata käesoleva lepingu punktis 1 (Üldine vastutus) või punktis 4 mainitud õiguseid (Tagastused) ei ole Omaraamat vastutav ükskõik milliste majanduslike kahjude, kasumi või oodatud säästude kaotuse eest, igasuguse hea nime ja maine kaotuse, andmete kaotuse või igasuguste lepingu rikkumisest ja/või hoolimatusest tulenevate kahjude eest.
Käesolev punkt 10 ei mõjuta Teie seadusest tulenevaid õiguseid.

11. MUUD TINGIMUSED

Mitte miski nendes Tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele mingit kasu või õigust rakendada käesoleva Lepingu tingimusi.
Käesolevad Tingimused moodustavad täieliku lepingu Teie ja Omaraamatu vahel ning asendavad igasuguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid või teisi avaldusi. Omaraamat jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja igal ajal lisada või muuta käesolevaid Tingimusi ilma ette teatamata (see ei kehti kinnitatud tellimustele, mis on veel täitmata).
Käesolevad Tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses.

Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud. Kui Teil on küsimusi, palun võtke meiega ühendust.